تبلیغات
گردش در قزوین - گرمابه قجر
گرمابه قجر به دستور شاه عباس دوم صفوی توسط امیر گونه خان قاجار ساخته شده است. نخست حمام شاع نام داشت و در دوره قاجار به دلیل آن که سازنده آن از خاندان قاجار بود به حمام قجر تغییر نام یافت.از اسفند 1386 این حمام به موزه مردم شناسی تغییر کاربری پیدا کرده و به سه بخش اقوام ,آداب و رسوم و مشاغل تقسیم شده است.